Tarieven


Een advocaat ontvangt een ereloon, aangevuld met vergoedingen voor de gemaakte kosten.
Wij hechten een sterk belang aan een maximale transparantie, hiervoor wordt per dossier een gedetailleerde opgave van de geleverde prestaties bijgehouden.
 


Een ereloonstaat is opgebouwd uit kosten en het ereloon.

De kosten worden als volgt begroot:
  • openen van een dossier: 50€
  • brieven en procedurestukken: 10€/per blad
  • kopies:  0.50€/ per kopie
  • afsluiting dossier: 50€
  • verplaatsingen: 0.50€ / per km

De gerechtskosten zijn de kosten die de cliënt moet betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties. De cliënt betaalt ze rechtstreeks aan derden. Indien de advocaat deze gerechtskosten voorschiet worden ze vermeld in de staat van kosten en ereloon.
 
Het ereloon is de vergoeding voor de prestaties van de advocaat.
Er wordt ofwel een uurtarief afgesproken, ofwel een vast bedrag voor een welbepaalde procedure. Er kan ook een bijkomende vergoeding afgesproken worden in geval van een gunstig resultaat.
 
Het uurloon dat aangerekend wordt, varieert tussen 125€ - 200€ naargelang van de aard van het dossier, tenzij anders overeengekomen. De aard van het dossier kan bepalend zijn om een vast bedrag te bepalen, een percentage of een succes-fee. Dit wordt vooraf schriftelijk bepaald.
 
Vanaf 1 januari 2014 zijn de erelonen en kosten van advocaten onderworpen aan BTW
 


Rechtsplegingsvergoeding en terugbetaling advocatenkosten.

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (om deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij.
Deze tussenkomst is forfaitair. Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum-en maximumbedrag van de vergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007. Meer info: www.advocaat.be
 


Rechtsbijstandsverzekering.

Deze verzekering dekt alle erelonen en kosten van de advocaat of komt tussen tot een bepaald bedrag. Ook bepaalde gerechtskosten zijn gedekt.
 


Algemene voorwaarden.

Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal de relatie tussen cliënt en onze advocaten vallen onder de huidige algemene voorwaarden.
  • Elke kosten-en ereloonstaat zal vergezeld zijn van een overzicht van de prestaties die in de betrokken periode geleverd zijn.
  • Een onbetaalde kosten-en ereloonstaat zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrest van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag.
  • In geval van niet betaling van de kosten-en ereloonstaat zijn onze advocaten gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten.
  • Onze advocaten storten alle bedragen die voor de cliënt worden ontvangen (op hun derdenrekening) binnen de korst mogelijke tijden door aan de cliënt. Op die bedragen mogen de advocaten sommen inhouden, die dienen ter dekking van openstaande kosten-en ereloonstaten. Wanneer dit wordt toegepast wordt de cliënt schriftelijk verwittigd.
 


Modelcontract advocaat-particuliere cliënt

Wij stellen u een modelcontract ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen de advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Het gebruik hiervan is niet verplicht.