Vakgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een omvangrijk en dynamisch onderdeel van het recht.
Wij houden ons onder meer bezig met contractbreuk, wanprestatie, schadevergoeding, onrechtmatige daad en verzekeringen.
 
De specifieke regelgeving is ons zeer goed gekend. Wij analyseren uw kansen, mogelijkheden en mogelijke obstakels, alvorens een advies en begeleiding te formuleren. Op basis daarvan bepalen wij samen 
met u de juiste juridische aanpak en de te nemen stappen. Hierbij stellen wij uw belangen altijd voorop.
 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de relaties tussen werkgever en werknemer, zowel individueel als collectief. Wij verlenen advies in materies zoals toetsing van arbeids-en loonvoorwaarden, ontslag en ontslagregelingen, rechten uit groepsverzekering, …
Betwistingen uitsluiten is onmogelijk. Wij hebben één concreet doel voor ogen: een oplossing voor uw problemen.
 

Bewindvoering

Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld. De betrokkene heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden, als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand.
 
Bij bewindvoering gaat het dus om de financiële belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder de vleugels van een bewindvoerder geplaatst. Dit betekent dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten.
 
Eénmaal per jaar controleert de rechter of wij de inkomsten en uitgaven van onze cliënten correct hebben beheerd.
Over grote financiële beslissingen, beslissen we niet zelf, maar leggen deze voor aan de rechter. Op die manier weet u zeker dat uw vermogen in goede handen is. 
 

Bouwrecht, onroerend goed en huur

Bouwrecht

De aankoop en verkoop alsook het bouwen en zelfs het beheren van onroerend goed is een erg complexe aangelegenheid geworden, beheerst door heel wat wetten.Wij adviseren en begeleiden u bij de voorbereidende besprekingen, de eigenlijke contractvorming, het beheer en de uitoefening van uw rechten en verbintenissen uit die overeenkomst.
 

Handels- en economisch recht

Handels- en economisch recht

Het handelsrecht betreft geschillen waarbij een handelaar betrokken is, zij het een particuliere handelaar dan wel een handelsvennootschap.
Wij kunnen u zowel preventief als curatief bijstaan in deze materie.
  • handelsovereenkomsten
  • commerciële geschillen
  • handelspraktijken
Ingeval van betwisting kunnen wij u bijstaan en zal bij voorkeur een minnelijke oplossing worden nagestreefd. Indien een dergelijke regeling niet meer mogelijk is, voeren wij de noodzakelijke gerechtelijke procedures.

Incasso

Incasso

Schakel onze efficiënte hulp in voor de aanpak van late betalers.
Wij incasseren onbetaalde facturen voor u. 
 

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Erfrecht

Het erfenisrecht regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen, het regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand bij overlijden.
Erfrecht is van oudsher voornamelijk het werkdomein van notarissen. Toch zijn wij, advocaten, onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap wanneer er geschillen zijn ontstaan. Wij kunnen bijstaan om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.

Personen- en familierecht

Overweeg je te huwen of verkies je een samenlevingsovereenkomst. Uit elkaar gaan in geval je gehuwd bent of samenwoont. Welke zijn de risico’s voor en de rechten van de kinderen.
Het familierecht heeft heel wat evoluties doorgemaakt. Kies voor een ervaren en begripvolle adviseur die u wegwijs maakt in uw rechten en plichten op vlak van familierecht.
  • huwen volgens het wettelijk stelsel of met een huwelijkscontract
  • ongehuwd samenwonen, feitelijk of wettelijk
  • echtscheiding met onderlinge toestemming of via procedure
  • overeenkomsten mbt de verblijfsregeling van de kinderen
  • familiezaken en echtelijke betwistingen
  • afstamming
  • ouderlijk gezag

Verkeersrecht

Verkeersrecht

Het verkeersrecht is het recht mbt het verkeer op de openbare weg.
Ben je betrokken bij een verkeersongeval? Heb je vragen ivm de boete? Moet je verschijnen voor de politierechtbank?
Wij bieden gespecialiseerde juridische bijstand door onze ruime ervaring in het wegverkeersrecht.